Αξιολόγηση παρεχόμενων υπηρεσιών εγκατάστασης προϊόντων Synco

Ζητούμε να καταγράψουμε την ικανοποίηση από τις προσφερόμενες υπηρεσίες ( κωδ. CSR01-01, ACrE commited to excellence 2021, Noriaki Kano Laboratories)