Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης

Ολοκληρωμένη διαχείριση είναι η σε ένα συνεκτικό σύστημα ολιστική προσέγγιση στο σύνολο των δραστηριοτήτων πολιτικών-διαδικασιών, διεργασιών και των μεθόδων που εφαρμόζονται από την SYNCO με στόχο :

 1. την ικανοποίηση του εσωτερικού & εξωτερικού πελάτη,
 2. την ενεργοποίηση όλου του δυναμικού (έμψυχου και άψυχου) του οργανισμού με το μικρότερο δυνατό κόστος,
 3. την μετρούμενη, αποδοτικότερη διαχείριση των εταιρικών διεργασιών (προσανατολισμός στο αποτέλεσμα)
 4. την συνεχή προσαρμογή σε κανονιστικές διατάξεις και νομοθεσία,
 5. την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση
  • της αξιοπιστίας των προϊόντων,
  • της ασφάλειας & υγιεινής του προσωπικού,
  • της περιβαλλοντικής διαχείρισης.

μέσα από ένα περιβάλλον οργανισμού διαρκούς βελτίωσης διεργασιών, διαδικασιών, δράσεων.

SYNCO ALIGNED WITH CO2 PLUS FOOTPRINT (+CO2)

Έτσι στην εταιρεία έχει αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης «+CO2»  * στο οποίο αξιοποιείται η εμπειρία της εταιρείας με τα συστήματα ποιότητας και ιδιωτικών πρωτοκόλλων υπεύθυνης υπεροχής ( αειφορίας προσβασιμότητας κλπ)

Με την ολοκλήρωση επιτυγχάνονται:

 1. Ενιαία «ομπρέλα» διαχείρισης για τα κοινά μέρη των συστημάτων (πιστοποιημένων ISO και «in house» συστημάτων) με ολοκληρωμένες διαδικασίες-οδηγίες-έντυπα
 2. Οφέλεια από τις συνέργιες των συστημάτων ,δηλαδή να βελτιώνεται το καθένα ανεξάρτητα και να μειώνονται τα complexities με λιγότερη γραφειοκρατία
 3. Τα συστήματα (πιστοποιημένων ISO και «in house» συστημάτων), που είναι με μορφή modules, λειτουργούν ανεξάρτητα πιο αποδοτικά το καθένα και επιτελούν το σκοπό για τον οποίο εγκαταστάθηκαν
 4. Διαρκές «επαφή» σε Νομοθετικές και Κανονιστικές απαιτήσεις
 5. Βελτιώνεται η διαφάνεια κατά τη διαχείριση και αποφεύγονται επικαλύψεις επαναλήψεις εγγράφων και διαδικασιών ( έγγραφα & τεκμηρίωση «προτιθέμενης αξίας»)
 6. Η συστημική προσέγγιση στο όλο και πιο εύκολη εστίαση στα σημαντικά
 7. Η δυνατότητα απόκτησης και άλλων συστημάτων και «συστέγασης» στο ολοκληρωμένο σύστημα γίνεται με μικρή προσπάθεια
 8. Η ευκολότερη ηλεκτρονική διαχείριση με ανάλογα προγράμματα καλύτερη ενημέρωση επικοινωνία, διαχείριση.

SYNCO ALIGNED WITH AGENDA 2030 SDGs

Ευθυγράμμιση της εταιρειας με τους στόχους βιωσιμης αναπτυξης της agenda 2030 αειφορίας και σχετικό πιστοποιητικο.