ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και στα πλαίσια της Πράξης «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων και Επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής Κρίσης για επιχειρήσεις που απασχολούν από 50 εργαζόμενους και άνω» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας – Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Ευρωπαϊκής ένωσης – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με Αναθέτουσα Αρχή τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, έχει εγκριθεί στην επιχείρηση SYNCO ΑΕ, Πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο « ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ » ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 97.740€